Pada artikel sebelumnya kita sempet membahas tentang macam contoh pidato perpisahan namun kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh pidato bahasa Jawa yang baik dan benar, benar dalam tulisan maupun tulisan. Yuk simak terus jangan kemana-mana ya sobat.

Pidato berbahasa Jawa memang dirasa cukup susah dilakukan, akan tetapi jika Anda mengetahui semua langkahnya, maka akan terasa sangat mudah dilakukan. Kini pidato berbahasa Jawa semakin digencarkan agar bisa melestarikannya.

Tak hanya itu saja, di sekolah-sekolah juga biasanya diadakan perlombaan dengan memanfaatkan berbagai isu yang telah didapatkan. Tak hanya lewat perlombaan saja, tapi pidato ini juga kerap ditampilkan lewat sebuah acara.

Masyarakat daerah Jawa pada umumnya memakai bahasa kromo. Namun sayangnya, seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan bahasa Jawa ini justru semakin berkurang di kalangan remaja dan para pemuda. Kebanyakan hanya orang tua saja yang memahami bahasa Jawa kromo ini.

Beberapa Contoh Pidato Bahasa Jawa
Kumpulan contoh pidato

Kali ini ievoolme akan memberikan contoh pidato bahasa Jawa singkat agar anda lebih mudah paham dan mengerti bahasa Jawa, khususnya hal yang berkaitan dengan pidato. Hal ini karena masih sangat sedikitnya pemuda yang ingin melestarikan bahasa Jawa ini. Maka dari itu mulai sekarang kita lestarikan bahasa daerah ini agar tidak punah. Contoh pidato bahasa jawa kurang lebih seperti pada berikut ini :

Misal Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan
pidato pendidikan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak ibu guru sekolah. Sedoyo rencang-rencang seperjuangan ingkang kawulo tresnani. Monggo sesarengan kito ngunjukaken takwa lan syukur dumateng Allah SWT, amargi sampun maringi berkah lan karunia sedoyo kenimatan dumateng kito. Sehinggo kito saget kempal sesarengan kanti sehat wal afiat.

Sholawat ugi salam kaunjuk dumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

Hadirin ingkang kawulo hormati, kawulo winten mriki badhe nyampeaken sesorah kanti judul pentingipun pendidikan. Micoro babagan pendidikan puniko pembahasanipun ombo sanget, pramilo wonten sesorah meniko kawulo persingkat kemawon.

Pidato meniko identik kaliyan forum wonten sekolah, kuliah, pondok pesantren lan sak piturute. Wonten ing sekolahan para siswa disukani pendidikan ugi wawasan ilmu sosial, wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, ilmu agama lan sak piturute. Ananging pendidikan meniko mboten ing sekolahan formal kemawon kados SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK lan sak piturute.

Sebab manungso urip meniko kedah pados ilmu wonten ing pundi kemawon tempat, mboten mung wonten sekolah kemawon.

Hadirin sedoyo ingkang kinurmatan.

Pendidikan ingkang penting sanget meniko wawasan ugi akhlak lan budi pekerti, amargi seng soyo majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia meniko soyo amburadul, soyo rusak amargi kirang benteng ilmu agama lan tata karma. Mulo kiprah kangge sedoyo guru saha wali murid supados nemeni anggene ndidik putra-putri terutamanipun ndidik budi pekerti.

Contonipun kemrosotan budi pekerti meniko katah sanget mulai saking kaleh tiyang sepahipun. Sakniki sampun jarang kito miring putra-putri matur kaliyan tiyang sepahipun ngagem bahasa karma, katahipun ngagem bahasa ngoko. Padahal bahasa ingkang leres kangge tiyang sepah inggih meniko bahasa krama utawi bahasa krama inggil

Hadirin sedoyo ingkang berbahagia

Manfaatipun pendidikan kanggem generasi muda meniko katah sanget, inggih puniko kangge ndidik supados para siswa saget mengertosi ilmu agama, ilmu umum, ilmu etika lan tatakrama. Mulo lare-lare ingkang mboten sekolah, monggo diajak supados menyadari pentingipun pendidikan.

Cekap sementen ingkang akwulo aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kulo nyuwon pangapunten ingkah katah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan
pidato perpisahan

Assalamualaikum wr.wb

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan. Bapak utowo Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati, adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Aweit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minoka wakil saking siswa kelas Vl, ngaturaken agungin panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru. Awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca. saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah Ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan. Kawilujengan lan katentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten. Awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/ibu Guru lan adhik adhik sedaya. Sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengapunten.

Wasaalamualaikum.Wr.Wb.

Contoh Pidato Tentang Bergotong Royong
bergotong royong

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang kula hormati bapak kepala SMA Negeri. Bapak utowo bu Guru, Staf TU, lan kanca-kanca ingkang kula tresnani

Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan, kebagaswarasan dhumateng kula panjenengan sedaya. Saengga kula lan panjenengan saget bimakempal ing papan panggenan menika lan saget ngendikakaken yaiku nyambut bakti sosial.

Selajengipun, sholawat salam mugi-mugi tansah kaaturaken dhumateng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah dhumateng kulawarganipun, sahabatipun, saha pandherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat ing donya saha akhirat. Amin.

Bapak/Ibu Guru lan kanca-kanca ingkang kinurmatan.

Kitha remen kalian keindahan lan kebersihan. Kebersihan lan keindahan menika satunggaling kunci ketentreman. Ingkang asri lan sae badhe cepet ical.

Keindahanipun prikala mendeke mawon kanti kotor lan mboten kumrawat, kadosa ageman sae ingkang kotor dados mboten sae. Semanten ugi kados untu ingkang rapi nanging kotor menika mboten diremeni.

Mula kangge njaga kabersihan lingkungan sekolah manga kitha laksanakaken kerja bakti. Tartamta kemawon kanthi kerja bakti punika kitha wiwiti kanthi ambudayakaken tresna datheng kebersihan lingkungan punika. Mula, bocah-bocah didawuhi Bapak Ibu Guru kangge gotong royong supaya lingkungan sekolahane resik lan boten enten wabah penyakit.

Kangge nglancaraken kegiatan menika, bocah-bocah didadosi Bapak Ibu guru, betho alat-alat resik-resik saka griya. Resik-resik didadosi bapak Pembina ing sekolah kanthi lancar minangka kula ngaturaken resik-resik saka lingkungan sekolah, kamar mandi, mushola lan liya-liyane. Mula saben sakelas dibagi saben sak regu-regu supaya enggal.

Bapak/Ibu Guru lan kanca-kanca ingkang kinurmatan

Kebersihan menika satunggaling pokok kesehatan, menawi lingkungan sekolah kitha resik. Mila gesang kitha badhe jeraos nyampun. Mekaten atur kula, mbok bilih wonten tithaling kula nyuwun pangapunten, kiranging suba sita miwah tumpang suhing basa lan sastra panutuping atur.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Misal Pidato Tentang Sambutan Ketua Panitia Acara
sambutan panitia

Dalam sebuah kegiatan resmi atau tidak resmi pasti membutuhan kepanitian yang bertugas untuk menyusun serta menjalankan acara agar terlaksana dan tujuan dari acara bisa tercapai. Salah satu agenda wajib dari acara tersebut adalah pidato singkat dari ketua acara.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro Bapak Kyai ingkang kulo mulyaken, poro Bapak Guru ingkang kulo mulyaken. Poro tamu undangan sangking wali murid soho undangan lintunipun ingkang kulo hormati.

Hadirin sekalian ingkang kulo hormati.

Sakderenge kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke langkung rumiyin kulo muji syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat, ni’mat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo. Sahinggo kulo lan panjenengan saget makempal wonten setunggal gedung madrasah dalam rangka Haflah Tasyakur kelas niki.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Wonten ing mriki kulo atas nami ketua panitia acara ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun dumateng poro Bapak Kyai lan Bapak Guru, Ibu Guru ingkang sampun nyediahaken tempat lan perlengkapanipun.

Lan ing mriki kulo nyuwun tambahipun barokah dongo dumateng poro hadirin ingkang hadir ing acara niki, mugi-mugi sedoyo ilmu, bimbingan lan kerja keras kawulo diparingi ilmu, bimbingan lan kerja keras ingkang maslahah, manfa’ah lan barokah.

Poro rawuh ingkang terakhir kulo ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng Bapak lan Ibu Wali murid selami kulo wonten ing madrasah mriki sering-sering damel susah payahipun poro Bapak lan Ibu pramilo sedoyo kesalahan kulo dipun aliraken samudra kema’afan lahir lan batin. Kulo akhiripun matur nuwun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Tentang Tema Sumpah Pemuda
Pidato tema sumpah pemuda

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu dwija saha karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur gusti allah ingkang maha agung asah pinaringan nikmat sehat santoso selamat kepada kula saha panjenengan status pados ngelmu inggih menika taksih saged sinau ing pawiyatan kita menika sedoyo.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan sumpah pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa indonesia nggadhahi semangat juang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa migunani kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementenn ingkang saget kulo aturaken angganing babagan sumpah pemuda. Cekap semanten mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kesehatan
contoh pidato kesehatan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmtan bapak soho ibu tamu undangan. Hadirin sekalian ingkang berbahagia ugi ingkang kawulo hormati.

Langkung rumiyin, monggolah kito sesarengan ngunjukaken raos syukur dumateng Tuhan SWT, ingkang sampun maringi sedoyo kenikmatan dumateng kito. Sehinggo kito saged sesarengan kumpul wonten program meniko.

Sholawat serta salam, mugiyo kaunjuk dumateng Rosulullah SAW ingkang sampun mbeto jaman jahiliyah dumugi jaman ingkang penuh rohmah meniko.

Hadirin ingkang kawulo tresnani

Wonten kesempatan meniko, kulo bade nyampeaken sesorah kanti judul kesehatan. Kesehatan wak niku penting sanget ugi perlu kito jagi, sebabipun kesehatan niku reginipun awis. Contonipun kito gadah penyakit panas, niku rasane mpun ora kepenak ten awak. Nopo maneh penyakit sing werno-werno, koyo penyakit jantung, penyakit ati, penyakit lambung, lan penyakit sak piturute.

Njagi kesehatan niku sebenere simpel sanget. Kuncine mung urip sehat inggih puniko maem ingkang teratur lan bergizi, olahraga ingkang cukup, lan istirahat ingkang cukup ugi. Niku kuncinipun urip sehat, kanti njalanke tigo kunci niku insyaallah awak sehat.

Ingkang pertama niku maem birgizi, contone maem ingkang bergizi niku mboten usah ingkang reginipun larang, sing penting niku wonten katah gizi lan vitamine. Koyoto endok, iwak, tahu, tempe, sayur, lan sak piturute.

Salajengipun olahraga ingkang teratur, wong urip niku kedah anggone acara olahraga, minimal seminggu niku sepisa., Misale kito jalan-jalan pagi utowo sore. Niku mpun cekap.

Ingkang terakhir inggih puniko istirahat ingkang teratur. Jumlah jam ingkang kanggo istirahat niku dianjurke 8 jam setiap setunggal dinten, dados menawi kito kurang istirahat awak dados roso kurang kepenak.

Hadirin ingkang kinurmatan

Menikolah sekedik sesorah saking kawulo, wiwit awal dumugi selesai mbok bilih wonten klenta klentunipun tembung kawulo aturaken ngapunten.

Wassalamualaikum Wr Wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Ibu

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun maringi kenikmatan dumateng kito sedoyo, sehinggo ing wekdal puniko kita teseh dipun paring kesehatan, umur panjang lan saget kempal wonten acara peringatan dinten ibu.

Sholawat soho salam, kito panjatkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan mugi-mugi kito sedoyo pikantuk syafaatipun wonten dinten kiamat. Amin.

Hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati

Maturnuwun kawulo aturaken dumateng sedoyonipun, amargi sampun maringi wekdal damel kawulo kangge nyampeaken sesorah kanti judul “Peringatan Dinten Ibu”.

Peringatan dinten Ibu meniko kito peringati setiap tanggal 22 Desember wonten ing setiap tahun. Peringatan dinetn ibu biasanipun diwontenaken acara-acara ing keluargo, sekolah, kantor-kantor utawi program kangge ibu-ibu. Acara wonten keluago contonipun, penringatan dinten Ibu ngawontenaken syukuran, nagwontenaken kejutan utawi maringi hadiah kangge sosok ibu.

Nanging mboten ing tanggal 22 Desember kemawon koto kedah nyenengke Ibu, amargi kito kedah sayang kalih Ibu ing saben dintene kito usahaken lan wajib hormat kaliayan ibu. Sebab ibu meniko sampun susah payah nglahiraken kito, ndidik kito, ngrumat kito saking cilik dumugi kito dados tiyang sing saget ngrumat kito piyambak.

Bukti hormat lan sayang dumateng tiyang sepah hukumipun wajib. Mugiyo sak sampun wonten peringatan dinten Ibu meniko, kito sedoyo mugi-mugi tambah bakti dumateng Ibu tambah sae, lan saget manfaat dumateng Ibu lan keuargo kito sedoyo.

Hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati

Kadosipun sampun cekap sesorah wonten kesempatan meniko, bilih menawi wonten klenta-klentunipun kawulo nyuwun pangapunten ingkah katah.

Wassalamualaikum Wr Wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kemerdekaan
pidato tema kemerdekaan

Asssalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak RT lan bapak RW, bapak-bapak , ibu-ibu ingkang minulya saha para wredha mudha ingkang kula tresnani.

Ingkang sepindhah, sumangga kita panjataken puja lan puji syukur dhumateng ngasanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya saengga kita saget kempal wonten acara punika tansah sehat wal’afiat.

Salajengipun, kula aturaken sugeng rawuh wonten acara malam tirakatan kamardhikaan Indonesia ingkang kaping sewidak pitu.

Bapak-ibu sarta sedherek-sedherek ingkang kinurmatan, kados sampun kita mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan. Para pemimpin bangsa punika wusananipun kasil maosaken teks proklamasi kamardhikan Indonesia lan gadhah cita-cita luhur inggih punika sila-sila wonten Pancasila.

Bapak-ibu ingkang minulya, panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan punika, saperlu tirakatan, sesarengan nyenyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi nagari Indonesia saklajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Bapak-ibu, sumangga kamardhikan menika dipunisi kalihan pembangunan ugi watak nasionalisme ingkang katandur ing manah.

Wasana, cekap semanten atur kula. Bilih wonten klenta-klentu anggenipun kula matur, nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Itulah daftar koleksi pidato bahasa jawa terlengkap yang bisa sobat baca, semoga dengan adanya kumpulan pidato bahasa jawa ini, sobat-sobat semuanya  semakin mudah dan praktis dalam berpidato. Harapan kami sobat-sobat bisa lebih mahir dalam berbahasa dan lebih percaya diri dihadapan para hadirin saat berpidato.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih dan jika ada diantara sobat yang ingin menyampaikan kritikan maupun saran untuk kesempurnaan dalam pembuatan naskah pidato bahasa jawa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Mengingat sangat besar arti kritikan maupun saran yang sobat berikan demi kemajuan penulis dalam menuliskan contoh pidato selanjutnya.

Kategori: Pendidikan

ievoolme

Berpikir positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan ini

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *